Stadgar och stiftelseförordnande

Stiftarna, Petra Båtelson, Karin Båtelson, Erik Båtelson, Fredrika Båtelson och Martina Båtelson, förordnar härmed att bilda en insamlingsstiftelse där de medel som inflyter efter ett upprop ska utgöra en självständig förmögenhet för att främja syftet och ändamålen som framgår av stadgarna. 

För stiftelsen ska följande stadgar gälla.

Namn

1 §  Stiftelsens namn och firma är Carlastiftelsens Insamlingsstiftelse.

Ändamål 

2 § Stiftelsen har som ändamål att främja god livskvalité för individer med förvärvade neurologiska skador och deras anhöriga, genom utdelning av stipendium till ovan nämnda grupp och till relevant forskning inom neurologi och onkologi. 

Stiftelsen har också som ändamål att främja arbetet för kvinnor  och diskriminerade gruppers rätt att leva fria och fullvärdiga liv, genom utdelning av insamlade medel till  individer och organisationer som arbetar för detta ändamål. 

Stiftelsen kan bedriva näringsverksamhet i stiftelsens namn inom ramen för ändamålet.

Insamling av medel


3 §  Stiftelsen ska samla in medel från individer och organisationer efter upprop. 

Näringsverksamhet

4 § I det fall att stiftelsen bedriver näringsverksamhet ska all vinst användas till stiftelsens ändamål. 

Styrelsen

5 § Den första styrelsen utses i sin helhet av stiftarna.

6 § Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

7 § Styrelsen består av minst fyra och högst tio ledamöter, varav högst två suppleanter, samtliga utsedda för en tid om tre år åt gången. Styrelsen utser inom sig en ledamot att vara ordförande som väljs för en period om tre år. Avgående styrelseledamot, styrelseordförande och styrelsesuppleant kan återväljas.

8 § Styrelsen svarar för Stiftelsens organisation och förvaltning av Stiftelsens angelägenheter. Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även innefattar tillfredsställande kontroll. Styrelsen skall också tillse att Stiftelsens administrationskostnader hålles på en rimlig nivå. Styrelsen får tillsätta kommittéer för särskilda uppgifter.

9 §  Ordföranden skall tillse att styrelsesammanträde hålls när det behövs, minst en gång per år. Härutöver skall styrelsen sammankallas på begäran av styrelseledamot.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas av ordföranden och den ledamot som styrelsen därtill utser. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

10 §  Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

11 § Styrelsen företräder Stiftelsen och tecknar dess firma. Styrelsen kan bemyndiga en eller flera styrelseledamöter eller annan att företräda Stiftelsen och teckna dess firma.

12 § Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. För varje räkenskapsår skall styrelsen avge årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Revisor

13 § Styrelsens förvaltning skall granskas av en auktoriserad revisor, som årligen skall avge berättelse över sin granskning. Revisorn och eventuell suppleant för denne utses årligen av styrelsen.

Tillsyn

14 § Stiftelsen skall stå under tillsyn av länsstyrelsen i Västra Götaland enligt reglerna i stiftelselagen.

Stadgetolkning

15 § Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte ar forutsedda i stadgarna skall frågan avgöras av styrelsen. 

Ändring av stadgarna

16 § Beslut om ändring, upphävande eller åsidosättande av dessa stadgar är inte giltigt med mindre beslutet fattats på två på varandra följande styrelsesammanträden med mellankommande val enligt § 5. För sådant beslut gäller i övrigt reglerna i 6 kap. stiftelselagen (1994:1220). Ändring, upphävande eller åsidosättande av § 1, 2, 3 eller § 15 får inte göras. 

Upplösning

17 § Om stiftelsen upplöses skall dess behållna förmögenhet användas till stiftelsens ändamål eller, om det inte är möjligt, till ett ändamål som är likvärdigt med det ursprungliga.